ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวร จัดเวทีพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว 09 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 227 คน

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยใช้ Work-Based Education เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพร่วมกันในศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่อง แตกต่าง และข้ามศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เป็นองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยมี ผู้บริหารระดับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และเครือข่ายภูมิภาค ร่วมงานกว่า 150 คน ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

 

               

            ภายในงานจัดให้มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญของ Work-Based Education ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การบรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยกลยุทธ์บูรณาการพันธกิจรอบด้านที่มี Work-Based Education เป็นรากฐาน ร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ พร้อมนี้จัดให้มีการ การอภิปราย ในหัวข้อ “ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยมีวิทยากรร่วมอภิปรายจากสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา    

 

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

ยศวดี สายสืบ : ภาพ

09-08-60 / 287

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์