ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 เวทีของงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นต่อยอดเชิงพานิชย์
วันที่ประกาศข่าว 17 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 808 คน


     มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม รับชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการที่จะมุ่งเน้นการทำการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึง เน้นเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อปลุกกระแสการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระแสความคิดใหม่แก่นิสิตและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้เข้าถึงความต้องการของประชาชนใน สร้างโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรม ผสมผสานการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานทางวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและสมาพันธ์ SME จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือเพื่อแสดงนิทรรศการสินค้าของผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและใหญ่ และจะสร้างบรรยากาศการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการที่มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆและทราบความต้องการของผู้บริโภคกับน้กวิจัยที่มีองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันสร้างผลผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความ  ”มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc13/ หรือ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641


17-07-60/271


แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์