โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
วันที่ประกาศข่าว 14 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 311 คน
    สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตและถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก  ASEM  ในยุโรป
โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบไปด้วยคู่นักศึกษา
ตัวจริง 1 คู่ สำรอง 2 คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน   และนักศึกษาสัญชาติประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิก ASEM 1 คน  เพื่อ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดย สกอ.สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 4 เดือน

    ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements”
โดยนำเอกสารการสมัครส่งไปยังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธ์การเข้าร่วมโครงการ
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์