กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมการกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย
วันที่ประกาศข่าว 01 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 300 คน
    ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แจ้งว่ากระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น
(Ministry of Education,  Culture, Sports,  Science and Technology :  MEXT)   ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย
ประจำปีการศึกษา 2561 3 ประเภท
ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
        2. ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยเทคนิค
        3. ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    ในการนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อขอรับทุนดังกล่าวขอได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และศึกษารายละเอียด ของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร
ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม   หรือขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่   www.bic.moe.go.th (หัวข้อข่าวทุน)   และส่ง
ใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2561”) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
โดยไม่นับตราประทับไปรษณีย์ 
Download เอกสารแนบ
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์