Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2018
วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 283 คน
  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ “Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO
: MEXT) Scholarship for 2018”
 ให้แก่นักศึกษาชาวไทยผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2018

  ในการนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อขอรับทุนดังกล่าวขอได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และศึกษารายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร ดังเอกสาร
แบบฟอร์มใบสมัครแนบมาพร้อมนี้ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp และ
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
ณ นครเชียงใหม่

  สำหรับทุนระดับนักศึกษาวิจัย สามารถยื่นสมัครภายในที่5-9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00-11.30  ณ สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

Download เอกสารแนบ 1  Download เอกสารแนบ 2
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์