ภาพข่าว
 
 
The Idol of Life skills 21st Century เสริมสร้างประสบการณ์ด้านทักษะชีวิต
วันที่ประกาศข่าว 21 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 161 คน


             ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการ “The Idol of Life skills 21st Century” ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ในรายวิชามาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านทักษะชีวิต สามารถค้นคว้าด้านทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้จริง เกิดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสร้างเสริมคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้มีนิสิตร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร


สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว / ยศวดี สายสืบ : ภาพ

21-04-60 / 197

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 19 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์