ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ม.นเรศวร เปิดเวทีระดมสมองขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 4.0
วันที่ประกาศข่าว 21 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 188 คน

         เมื่อวันที่  20 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 4.0 ด้วยระบบหลักสูตร วิจัย และนวัตกรรมสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง” เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมระดมความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมสหกิจศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่   “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมประชุมกว่า 200 คน  ณ ห้องประชุม 301  อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร 


สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว / ธิติ สิงห์คง : ภาพ

21-04-60 / 195

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 12 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์