รายงานพิเศษ
 
 
ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2560
วันที่ประกาศข่าว 12 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 371 คน


วันที่ 5 – 7 เมษายน 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ “การทำงานอย่างไรให้มีความสุขในมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร “การพัฒนาเจตคติ ค่านิยม ในการทำงานราชการที่ดี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร “มหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน “ความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ระเบียบข้อบังคับจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร“ระเบียบข้อบังคับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รองคณบดีผ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร “จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ” โดย นายอารมย์ จีนน้อย ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงการอภิปรายระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบและแนวปฏิบัติด้านทะเบียนประมวลผล และกยศ. จากอาจารย์และทีมงานกองบริการการศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ควรทราบ

 

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 13 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์