Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2017
วันที่ประกาศข่าว 11 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 121 คน

     Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2017 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่าง
วันที่ 10-19 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อ "Cultural awareness and appreciating differences" โดยมีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม
โครงการ 150 ดอลล่าห์สหรัฐโดยรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การเดินทางภายในประเทศ การออกปฏิบัติภาคสนาม (field trip) ไม่รวมค่าโดยสารระหว่างประเทศ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 12 พ.ค. 60

    ทั้งนี้นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเรียนรู้
และมีความรับผิดชอบ

Download เอกสารแนบ
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์