ประวัติอธิการบดี
 
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
ตำแหน่ง  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2496
วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี พ.ศ. 2518 รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท พ.ศ. 2522 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาเอก พ.ศ. 2548 Doctor of Organization and Transformation
   
   
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์