ประวัติอธิการบดี
 
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายสุจินต์  จินายน
ตำแหน่ง  ศาสตราจารย์ ระดับ 10
เกิดเมื่อวันที่ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2478
สถานภาพครอบครัว  สมรส
ชื่อภรรยา นางสิริวรรณ  จินายน
ชื่อบุตร นายพันลึก  จินายน
ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 ซอยพหลโยธิน 3(ลือชา) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ(ต.จ.ว.)
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2542
  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539
  มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2535
 
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปีพ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Ph.D.(Plant Breeding) 2506-2509 Iowa State University
M.S.(Genetics) 2501-2503 Iowa State University
B.S.(Plant Genetics) 2498-2501 University of California at Berkelay
 
ประวัติการรับราชการ
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตำแหน่ง
2538-ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
2530-2538 ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2529-2530 ศาสตราจารย์ระดัย 10 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2522-2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2517-2522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2504-2517 อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2503-2504 ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงาน ก.พ. ปฏิบััติิราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตำแหน่ง
2552-ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2536-2544 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2535-2536 รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2533-2535 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2529-2533 รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2522-2529 คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตำแหน่ง
2549-2551 กรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ(กพอ.)
2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)
2549-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
2549-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
2548-ปัจจุบัน อุปนายก สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2547-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ว.ส.อ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2547-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
2546-ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2546-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2546-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ศ.ช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2546-ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
2545-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2532-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2531-ปัจจุบัน กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
2544-2549 อุปนายก สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
2543-2545 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2543-2545 กรรมการ อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ทบวงมหาวิทยาลัย
2541-2543 กรรมการ อ.ก.ม. วิสามัญกฎหมายและระเบียบข้าราชการ ทบวงมหาวิทยาลัย
2539-2546 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา
2535-2538 กรรมการ อ.ก.ม. วิสามัญอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทบวงมหาวิทยาลัย
2533-2535 กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
 
รางวัล/เกียรติคุณ
ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ
2547 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2544 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
2542 รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2542 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
2541 รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2541 จาก สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
2541 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2540 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2540 สาขานักวิชาการเกษตร นักพัฒนาการเกษตร
2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส ชั้น Commandeur de I Ordre des Palmes Academiques
2533 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2533 กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2531 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส ชั้น ออฟฟิซิเอร์ สาขาเกียรติคุณทางการเกษตร Officer du merite agricole
2529 Award of Honor. Agricultural Science Society of Thailand. In recognition of the promotion of maize.
2526 ภาคีราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
2523 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เกษตรศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2518 Award of Honor. Agricultural Science Society of Thailand. In recognition of the contribution to the successful of corn varieties.
2517 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ.2517 รางวัลที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การใช้เชื้อพันธุกรรมของข้าวโพด ให้เป็นประโยชน์ในประเทศไทย
2509 Gamma Sigma Delta. Honorary Society, Iowa State University Chapter
 
การปฏิบัติราชการต่างประเทศ
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตำแหน่ง
2520-2521 Visiting Scientist. International Institute for Tropical Agriculture, Nigeria.
2511-2531 Visiting Scientist. International Center for Maize and Wheat Improvement, Mexico.
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready