NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > บุคคลดีเด่น
ประกาศผล นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 6911 คน

      มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและวงการวิจัยในประเทศชาติ  จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำทุกปี

      โดยผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2554 ได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 4 รางวัลเกียรติยศ ได้แก่
      1. รางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) ผู้ได้รับรางวัล คือ
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์

      2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน  (NU Outstanding Researcher in Basic Research)  ผู้ได้รับรางวัล คือ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

      3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน  (NU Outstanding Research Team) ผู้ได้รับรางวัลคือ รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์  คณะเภสัชศาสตร์

      4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน  (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research)  ผู้ได้รับรางวัลคือ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล   คณะวิศวกรรมศาสตร์
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร กล่าวว่าการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจนักวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยดีเด่น ส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักวิจัยที่มีผลงานสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  สำหรับนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 ท่าน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 นี้

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ข่าวโดย นส.อัจฉรียา นวลกลาง
กองบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8641 โทรสาร 0-5596-8636
www.research.nu.ac.th

 

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 6 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์