คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายเดชา ดีผดุง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมาลา ชโยดม

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.สุพิชญา มีสาด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ดร.สุขฤดี สุขใจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุขะเสนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางศิริมาศ เสนารักษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นายมงคล กลั่นทรัพย์

หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง (ผู้ช่วยเลขานุการ)