• พุธ
  13
  ธ.ค.
  2017
  ศุกร์
  15
  ธ.ค.
  2017
 • พฤหัส
  14
  ธ.ค.
  2017
  ศุกร์
  15
  ธ.ค.
  2017

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญท่านเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 สังคมความรู้ และดิจิทัล KDS: Knowledge & Digital Society 2017 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ประเทศไทยกำลัง ก้าวเข้าสู่ โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกับนานาประเทศ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ส่งผลให้แนวคิดทางการศึกษาต้องเปลี่ยนไป ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมนำทางเศรษฐกิจสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 สังคมความรู้ และดิจิทัล KDS: Knowledge & Digital Society 2017 เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาการและความก้าวหน้าด้านการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน เกมส์ และดิจิตอลมีเดีย เนื่องจากการศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือที่จะยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติไทย นอกจากนี้ยังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากคุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร ILLUSTRATOR อันดับ 1 ของโลก และ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-963951 หรือ http://web.eng.nu.ac.th/WebKDS/KDSindex.php 

    

 • ศุกร์
  22
  ธ.ค.
  2017
  อาทิตย์
  24
  ธ.ค.
  2017

  ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.nu.ac.th/?p=5377

 • อาทิตย์
  14
  ม.ค.
  2018

  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองกิจการนิสิต ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง เตรียมจัดโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรปลอดเหล้า ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมนโยบายในการดูแลสุขภาพของนิสิต บุคลากร ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ห่างไกลอบายมุข เหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติด เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถมีสิทธิ์เข้าใช้บริการสถานบันเทิง ซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย เพื่อสร้างกระแสด้านพฤติกรรมสุขภาพ และเพิ่มพื้นที่เชิงบวก กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย นิสิต บุคลากรได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมเชิงสุขภาพ โดยใช้เวลาว่างร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทางกองกิจการนิสิต จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง 20 JUST DAY NO NU Fun Run STOP DRINK โดยมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างสุขภาวะให้นิสิตที่จะมีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

  โอกาสนี้ขอเชิญชวนนิสิต ตลอดจนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 20 Just say no NU fun run stop drink โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 05.00 – 05.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 ทาง https://goo.gl/khMzrh และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชยาศิษย์ คำสายพรม โทรศัพท์ 0-5596-1150 ในวันและเวลาราชการ

  19-10-60/15