ภารกิจผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์

 รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายเดชา ดีผดุง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย