การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ‘พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี’

Event Information:

 • พุธ
  29
  พ.ย.
  2017
  ศุกร์
  01
  ธ.ค.
  2017

  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ ‘พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี’

  มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16thNational Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส และผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนหรือเกษตรกรที่สนใจ ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังมีการแสดงนิทรรศการของภาครัฐหรือเอกชนทางด้านพืชสวน โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่าในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก ผลิตผลทางพืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การผลิตเพื่อการบริโภค และใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและส่งออก ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ที่ทำรายได้เป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีข้อตกลงการค้าเสรีทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ประเทศต่างๆ พยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งผู้บริโภคเองมีความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้เริ่มจัดให้มีการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 การประชุมจะครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขา ได้แก่ การผลิตผลไม้ การผลิตผัก การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีและสรีรวิทยาการผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การอารักขาพืช ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและสาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชนและที่สำคัญคือกิจกรรมศึกษาดูงาน 3 เส้นทาง ได้แก่ สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สวนสตรอเบอร์รี่ และการผลิตผักไฮโดรโปนิก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสวนกล้วยไม้ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

  โอกาสนี้ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทางด้านพืชสวน ร่วมงานตามวันเวลาสถานที่ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-963014 โทรสาร 055-9603015 ในวันและเวลาราชการ